عوارضی الکترونیک (ETC)

سازندگان بزرگراه ها، برای کسب درآمد از سرمایه گذاری ساخت بزرگراه و همچنین تأمین هزینه های تعمیرات و نگهداری آن، اقدام به ایجاد ایستگاه های عوارضی می کنند. در این ایستگاه ها، خودرو ضمن توقف، باید با پراخت پول، رسید دریافت کنند. این مسأله باعث می شود که اولاً در محل ایستگاه های عوارضی در بزرگراه ها صف ایجاد شود که باعث اتلاف وقت رانندگان می شود. ثانیاً، قبض های عوارضی، از این جهت که اوراق بهادار محسوب می شوند، در بحث حمل و انتقال و تحویل در شیفت های مختلف کاری، تشریفات دست و پاگیر و مشکلاتی را ایجاد می کنند.

امروزه در دنیا، برای حل  این مشکلات سیستم های RFID جایگزین سیستم های قدیمی پرداخت عوارض شده اند. در این روش، به شیشه هر خودرو یک تگ RFID چسبانده می شود و بسته به میزان پرداختی راننده خودرو، تگ در سیستم شارژ می گردد، از طرفی، در محل گیت های عوارضی ریدر و آنتن مناسب قرائت این تگ ها نصب می شود.

هنگامی که خودرو به محل گیت می رسد، تگ آن توسط ریدر، قرائت شده و نرم افزار مربوطه، میزان مشخص از اعتبار تگ (برچسب)، کسر می کند. بدین ترتیب، راننده بدون اینکه نیازمند متوقف کردن خودرو باشد، عوارض خود را پرداخت کرده و عبور می کند.
برای کسب اطلاعات بیشتر با شرکت مهندسی طلوع تماس بگیرید.