سنسورهای پارکینگ ،عامل کاهش ترافیک جستجو

سنسورهای پارکینگ بی سیم (wireless) در مرکز یکی از شهرهای هلند(Winterswijk)، با درخواست شورای شهر و توسط ندپ (Nedap) تعبیه گردید. این سنسورها قادرند زمان واقعیِ اشغال بودن هر فضای پارکینگ را  تشخیص دهند. این کار برای هدایت صحیح رانندگان به فضاهای خالی صورت گرفت. پیش از آن در اطراف مناطق مسکونی، ترافیک زیادی برای یافتن پارکینگ بوجود می آمد. از آن پس جستجو برای یافتن جای پارک به طور قابل توجهی کاهش یافت. مشاوران شورای شهر مذکور، نرخ بهره پارکینگ را قبل و بعد از استفاده از این سیستم و همچنین تجارب رانندگان را مورد تجزیه و تحلیل قراردادند. 89% رانندگان تجربه ی استفاده از سیستم جدید پارکینگ را مفید و کاربرپسند ارزیابی کردند.

SENSIT از ندپ (Nedap) شبکه ی سنسورهای پارکینگ بی سیم (wireless) است که اشغال بودن هر فضای پارکینگ منفردی را تشخیص می دهد و اطلاعات مربوط به  پارکینگ را در لحظه فراهم می کند. با استفاده از آن رانندگان استرس کمتر و راحتی بیشتری را در پیدا کردن فضای پارکینگ تجربه کردند و شوراهای محلی از جریان روانِ ترافیک، کاهش تولید گازهای گلخانه ای، استفاده بهتر از امکانات پارکینگ و حداکثر بازگشت در سرمایه گذاریِ پارک ماشین بهره مند گردیدند.

لینک ها:

سنسورهای پارکینگ در سایت شرکت Nedap