شرکت مهندسی طلوع ایده پردیس

ارائه دهنده سخت افزارها و نرم افزارهای حضور و غیاب و کنترل دسترسی بیومتریک و مبتنی بر کارت، گیت ها و قفل های هوشمند،سیستم های شخصی سازی

 

شرکت مهندسی طلوع آرین هوشمند

ارائه دهنده سخت افزارها، نرم افزارها و خدمات ارزش افزوده در حوزه ردیابی خودرو  و پرسنل مبتنی بر GPS و   GSM