شرکت مهندسی طلوع اقدام به راه اندازی سامانه حفاظت هوشمند ساختمان ستاد مرکزی وزارت نیرو با استفاده از تجهیزات کنترل دسترسی ندپ (Nedap) و تانسا (Tansa) نمود. در این پروژه به پرسنل، کارتهای مایفر (Mifare) داده شده تا تردد روزانه آنها ثبت و کنترل گردد.

سامانه کنترل تردد استفاده شده در این ساختمان پس از تایید مجوزهای لازم در سیستم از سوی سازمان نظارت کننده، در صورت تائید اجازه ورود به ساختمان را می دهد. این امر علاوه بر تسریع و تسهیل تردد به دلیل شناسایی دقیق ، موجب افزایش نظارت های حراستی می گردد. امکان گرفتن گزارش از ترددهای صورت گرفته و همنین مسدود کردن حق دسترسی از جمله قابلیت های نرم افزاری این سیستم می باشد.