مزایای حاصل از ITS هم از لحاظ نسبت منفعت به هزینه و هم از لحاظ ماهیت فواید حاصل از آن بی نظیر و قابل توجه است. به طور مثال، مطالعات در خصوص پروژه های انجام شده در آمریکا نشان می دهد که نسبت منفعت به هزینه به طور میانگین در نواحی شهری آمریکا برابر 2.5 می باشد و در شهرهای بزرگ و عمده این میزان به حدود 2.8 می رسد. به منظور بهره برداری بهینه از ITS لازم است که طرح معماری آن با توجه به نیازهای هر کشور مشخص و تعیین گردد. منظور از معماری ITS، چیدمان سیستم های حمل و نقل هوشمند با توجه به روابط منطقی هر سیستم و در نظر گرفتن نیازهای جامعه و رعایت استانداردهای مربوط به سیستم های حمل و نقل می باشد. در معماری سیستم توجه به نیازها و شرایط موجود هر کشور و رعایت استانداردهای مربوط به هر بخش از اهمیت بالایی برخوردار است. در واقع طرح معماری سیستم باعث جلوگیری از تکرار سرمایه گذاری در ITS و هدر رفتن انرژی و هزینه صرف شده در این بخش خواهد شد. با توجه به مسائل فوق، کشورهای پیشرفته از قبیل آمریکا، کانادا، ژاپن، استارلیا، کره، کشورهای اروپایی و … از مدت ها قبل در این خصوص اقدام و برنامه ریزی های گسترده ای انجام داده اند. تمام کشورها به منظور حل مسائل و مشکلات حمل و نقل، هماهنگی حمل و نقل خود با سایر کشورها و کسب بخشی از بازارگسترده ITS، در دنیا، نیازمند به کارگیری ITS، می باشند، بنابراین برنامه ریزی دقیق و طرح معماری سیستم های حمل و نقل هوشمند در هر کشوری امری ضروری است.

مجله دنیای حفاظت شماره 73 مرداد ماه 1395

متن کامل خبر را در اینجا بخوانید.