شرکت مهندسی طلوع اقدام به نصب و راه اندازی سامانه کنترل تردد خودرویی در پارکینگ خدام آستان قدس رضوی با استفاده از تجهیزات برد بلند پسیو ندپ نمود. در این سیستم پس از الصاق برچسب رادیوشناسه بر روی خودروها و تعیین مجوزهای لازم در سیستم در صورت تائید امکان عبور به خودرو و ورود به ساختمان داده می شود. این امر علاوه بر تسریع و تسهیل تردد به شناسایی دقیق خودروها، موجب افزایش نظارت های حراستی می گردد. همچنین ظرفیت های پارکینگ های داخلی مجزا مانند پارکینگ های مدیران نیز به صورت جداگانه کنترل می گردد.