شرکت مهندسی طلوع اقدام به نصب و راه اندازی سامانه کنترل تردد نفر و خودرو با استفاده از تجهیزات Nedap در شرکت آوا پزشک نمود. در این پروژه، با استفاده از کارتهای بدون تماس، تردد روزانه پرسنل ثبت و کنترل می گردد. بعد از نزدیک شدن پرسنل به گیت ها اطلاعات از کارت به ریدر ارسال شده و بعد از اینکه با سیستم مطابقت داشت اقدام به باز شدن گیت ها می نماید

سیستم کنترل تردد خودرویی نیز پس از الصاق برچسب بر روی خودروها و تعیین مجوزهای لازم در سیستم از سوی سازمان نظارت کننده، در صورت تائید امکان عبور به خودرو و ورود به ساختمان داده می شود.

این امر علاوه بر تسریع و تسهیل تردد به دلیل شناسایی دقیق خودروها و نفرات، موجب افزایش نظارت های حراستی میگردد. امکان گرفتن گزارش از ترددهای صورت گرفته و همنین مسدود کردن حق دسترسی از جمله قابلیت های نرم افزاری این سیستم می باشد.