شرکت مهندسی طلوع طی قراردادی آزاد راه تهران – پردیس را با نرم افزار EZPASS تجهیز کرد.

با توجه به اینکه قبض عوارضی جزو اوراق بهادار محسوب می شود، نقل و انتقال این قبض ها، صدور رسید تحویل در زمان تغییر شیفت، ثبت شماره سریال، ثبت سرشیفت و … مستلزم بروکراسی دست و پاگیر اداری و در نتیجه کند شدن روند کار و افزایش هزینه است.

همچنین در سیستم فعلی امکان گزارشگیری و آمارگیری از قبیل آمارگیری بر اساس تاریخ و ساعت ، تعیین فراوانی عبور انواع خودرو در زمانهای مختلف و… وجود ندارد بنابراین کارفرما فاقد امکان برنامه ریزی مناسب بر اساس آمار قبلی است.

با توجه به مشکلات گفته شده، نیاز به بکارگیری یک سیستم مکانیزه جمع آوری عوارض دیده می شود. این مکانیزه شدن در دو سطح قابل پیاده سازی میباشد. یکی در سطح حذف اوراق بهادار که با استفاده از نرم افزار ممکن است و دیگری در سطح حذف بخشی از اپراتورها و ایجاد سرعت تردد و جلوگیری از صف اتومبیل ها میباشد. در مواردی که این صف زیاد شود عملا باید گیت عوارضی را باز کرد تا خطر تصادف در بزرگراه برطرف شود. راه حل دوم بر اساس RFID ارائه شده است و این راه حل در کنار گذر غرب اصفهان بهعنوان اولین عوارضی مکانیزه با RFID پیاده سازی شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نرم افزار EZPASS اینجا را مطالعه فرمایید.